Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z poźn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada oraz w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Lubelskiego z dnia 27 września 2022 roku stwierdzającym nieważność   Uchwały Nr XL/346/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada,    zawiadamiam o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 12 października 2022 roku do 4 listopada 2022 roku w  siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pok. nr 17 w godzinach od 7³° do 15³° oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: komarowosada.bip.lubelskie.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 roku o godz. 1100  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie ul Rynek 15.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust1. pkt. 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że ww. projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

 Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 roku Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komarów-Osada, osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pocztą na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, ustnie do protokołu w pokoju nr 17 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r., poz. 1797) na adres:
poczta@komarow.pl. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Komarów-Osada.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

 

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
  7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  8. Dane osobowe nie będą profilowane.
  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Skip to content