Niewątpliwy atut gminy stanowią przyrodniczo cenne obszary m.in.: zespół stawów wodnych wsi Dub z kompleksem leśnym, zabudową wsi – jej elementami zabytkowymi oraz łąkami w dolinie rzecznej. Duże walory krajobrazowe i poznawcze stanowi rozległa dolina rzeczna z typową roślinnością bagienną, miejscami lęgowymi ptaków w części północnej gminy. Teren ten, objęty ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000 – Dolina Sieniochy  PLH 060025, o powierzchni 2 693,1ha, zatwierdzony decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2009 r w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny /C(2009) 10422/, jest bardzo cenny pod względem krajobrazowym i poznawczym, stanowi jeden z największych w Polsce kompleks bardzo bogatych florystycznie łąk trzęślicowych a także obejmuje torfowiska nakredowe. Stwierdzono tutaj występowanie wielu rzadkich gatunków roślin, w tym dwa gatunki cenne z europejskiego punktu widzenia: wapieniolubny storczyk – lipiennik Loesela i zagrożony wyginięciem w Polsce – starodub łąkowy. Nieco szerszy w granicach stanowi obszar Natura 2000 – Ostoja Tyszowiecka PLB 060011, o powierzchni 11029,4ha wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 /Dz.U. Nr 179, poz. 1275/. Jest to również miejsce bytowania rzadkich gatunków ptaków: derkacz, dublet i dzierzba gąsiorek.Ciekawa lokalizacja na stokach wierzchowin miejscowości Kraczew, Sosnowa-Dębowa, Księżostany w otoczeniu bogatych lasów, predysponuje te miejscowości do organizowania różnych form wypoczynku i rekreacji. Ponadto, we wsi Księżostany występują źródła wód, których walory cenią sobie lokalni mieszkańcy.

Skip to content