Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057 z późn. zm.), Uchwały  XXXII/251/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2022” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r., poz. 5992) oraz Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego  w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu (zadanie numer 1), z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego (zadanie numer 2)  z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (zadanie numer 3).

Zadanie numer 1: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rodzaj wspieranych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu:

– upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach międzyklubowych poza gminą,

– utrzymanie boiska i organizowanie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych o charakterze lokalnym.

Cele zadania – propagowanie sportu i zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci młodzieży szkolnej, propagowanie zdrowego oraz aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Komarów-Osada ze szczególnym uwzględnieniem zdrowej rywalizacji sportowej i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także poszerzenie zakresu wiedzy o niektórych dyscyplinach sportowych i promowanie Gminy Komarów-Osada.

Beneficjenci zadania – mieszkańcy Gminy Komarów-Osada, w tym dzieci i młodzież szkolna, członkowie klubów i stowarzyszeń sportowych.

Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności: koszt prowadzenia zajęć sportowych, wynajem sal i obiektów sportowych, wyposażenie w sprzęt sportowy, organizacja turniejów i zawodów sportowych, opłaty osobowe związane z wykonaniem zadania, udział w turniejach, zawodach oraz olimpiadach sportowych, koszty związane z wyjazdami na zawody sportowe, zakwaterowanie uczestników i/lub sędziów, obsługa sędziowska, udział w obozach sportowych, ubezpieczenie uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania publicznego, zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów, statuetek itp., zakup artykułów spożywczych.

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • liczba treningów i intensywność prowadzonych sportowych form aktywności,
 • liczba turniejów, memoriałów, mityngów i imprez sportowych,
 • liczba uczestników obozów kondycyjno-sportowych.

Zadanie numer 2: Działania w zakresie oświaty i wychowania:

Rodzaj wspieranych zadań z zakresu oświaty i wychowania

– zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego

– zapewnienie opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Cele zadania: poprawa dostępności dzieci niepełnosprawnych do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego, opieka w czasie transportu przez osoby odpowiednio przeszklone.

Beneficjenci działania – niepełnosprawne dzieci – mieszkańcy Gminy Komarów-Osada.

Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności koszty związane z transportem  (wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa) oraz z opieką w czasie transportu.

Oczekiwane rezultaty:

– ilość dzieci dowożonych do szkół.

Zadanie numer 3: Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Rodzaj wspieranych zadań z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym:

– popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin nauki – wykłady dedykowane seniorom

– warsztaty z różnych dziedzin życia

– udział w różnorodnych formach aktywności turystycznej poprzez udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych

– organizacja czasu osobom w wieku emerytalnym

– aktywizacja osób w wieku emerytalnym.

Cele zadania – poprawa jakości życia osób starszych mieszkających na terenie Gminy Komarów-Osada i uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności poprzez różnorodne formy ich aktywności edukacyjne (warsztaty, wykłady, zajęcia ruchowe), integrację międzypokoleniową i aktywność turystyczną w formie wycieczek.

Beneficjenci zadania – seniorzy – mieszkańcy Gminy Komarów-Osada

Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności: koszty materiałów niezbędnych przy organizacji różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, warsztatów oraz kursów i wykładów, koszty wynagrodzeń, koszty za wynajem autokaru, koszty obsługi zadania (administracyjne).

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • liczba osób starszych, które skorzystały ze wsparcia,
 • liczba warsztatów, wykładów, zajęć.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Komarów-Osada na dotacje do zadań realizowanych w zakresie: zadanie numer 1 upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zadanie numer 2 działania z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego zadanie wynosi 6.710,00 zł. (słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych), zadanie numer 3 na realizację działań na rzecz osób w wieku emerytalnym wynosi 17.700,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych).

Koszty zadania uznane są za kwalifikowalne, gdy: a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,b) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania, c) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych, d) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem, e) zostały poniesione w okresie, którego dotyczy umowa,

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:

– zwiększenie kosztów nie więcej niż 20 %

– zmniejszenie kosztów w dowolnej wielkości

– wkład własny niefinansowy (rzeczowy) powinien być wykazany w formie opisowej be wyceny wartości.

Termin składania ofert upływa z dniem 25 stycznia 2022 roku (liczy się data wpływu). Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta w sekretariacie Urzędu Gminy Komarów-Osada, pokój numer 6, przy ulicy Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada bądź pocztą na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 27 stycznia 2022 roku, a wyniki konkursu oraz warunki realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku.

Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku, a realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na realizację zadania.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 3. Podmiot ubiegający się o dotację powinien spełniać warunki: a) posiadać osobowość prawną lub pełnomocnictwo jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, b) posiadać doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć, c) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczonej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania, d) zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, e) realizowane zadanie musi być adresowane do mieszkańców Gminy Komarów-Osada.
 4. Zadanie, którego realizacja zostanie wsparta, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu ubiegającego się o dotację.
 5. Udzielenie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Komarów-Osada a podmiotem ubiegającym się o dotację.
 6. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na konkurs zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Wójt Gminy Komarów-Osada zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do posiadanych środków.
 10. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i przewidywanej kalkulacji kosztów.
 11. Podmiot, który otrzyma dotację niższą niż zakładał może odstąpić od zawarcia umowy powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs.
 12. Wójt Gminy Komarów-Osada może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonywania tych zadań ( Dz. U z 2018 r. poz. 2057). Do oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (samodzielnie pobrany wydruk z KRS), aktualny statut, oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

     –     kompletność złożonych dokumentów,

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
 • zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relację do zakresu rzeczowego zadania,
 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty złożone bez kompletu wymaganych dokumentów będą wzywane do uzupełnienia ofert o wymagane załączniki. Oferty złożone na innym formularzu niż obowiązujący podlegają odrzuceniu. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

W bieżącym roku Gmina Komarów-Osada jeszcze nie realizuje zadań z zakresu pożytku publicznego. Natomiast 2021 roku Gmina Komarów-Osada realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (kwota dotacji 10.000,00 zł.), z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny oraz opieka w czasie transportu (kwota dotacji 6.100,00 zł.), w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (kwota dotacji 7.176,50 zł.)

Szczegółowe informacje o konkursie, wykazie zadań, kryteriach oceny ofert i warunkach realizacji zadań oraz wzory oferty, sprawozdania i umowy znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, na stronie internetowej www.komarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komarów-Osada.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Załączniki :

Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 3 stycznia 2022 roku

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Skip to content