Na podstawie art. 38 ust. 1, 2art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737 ze zmianami)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

  1. – Kolonia Księżostany numerem 85/2 o powierzchni 0,14 ha, cena wywoławcza 9.950,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
  2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 29 września 2017 roku znak GN-Z.7532.1.54.2017.PC.
  3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagana będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
  4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działka przeznaczona jest pod tereny budownictwa zagrodowego.
  5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
  6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz.  1655 z późn. zm.).
  7. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 1000.
  8. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 grudnia 2021 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Z dniem 7 grudnia 2021 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

9. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

19. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Księżostany Kolonia, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.

11. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22 października 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

12. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.

13. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Skip to content