Informacja dotycząca rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Komarów-Osada w roku szkolnym 2020/2021

  1. Do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komarów-Osada przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Komarów-Osada.
  2. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).
  2. Jeśli przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/185/17 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada.
  3. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada w roku szkolnym 2020/2021 – załącznik  Nr 1.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny jest w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Komarów-Osada w roku szkolnym 2020/2021

  1. Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których ustalono obwody, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Następuje wówczas drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/184/17 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

  1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komarów-Osada określa Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada w roku szkolnym 2020/2021 – załącznik Nr 2.

 

W załączeniu:

Skip to content