Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.) w związku z § 16 i § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz.U.2014 r. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

Zubowice numerem 504 o powierzchni 1,28 ha (powierzchnia ogólna działki 2,01 ha).

Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2019 roku znak GN-Z.7532.1.12.2019.EJL.

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.

Przetarg – część jawna- odbędzie się w dniu 27 lutego 2020, o godzinie 9 00 w sali Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Cena wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 24,50 q pszenicy rocznie za każdy hektar dzierżawionej działki. Cena q pszenicy ustalona jest co roku na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczanego w Monitorze Polskim.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy – 81,20 zł. (wysokość ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie  średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r. M.P. z 2019 r., poz. 700 ) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 24 lutego 2020 roku, najpóźniej do godziny 1445, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem 24 lutego 2020 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W tym samym dniu upływa też termin składania ofert.

Pełna treść informacji dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1475655

Skip to content