Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

 

 1. – Śniatycze numerem 276/2 o powierzchni 0,49 ha, cena wywoławcza 14.764,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote);

– Huta Komarowska numerem 98/3 o powierzchni 0,30 ha, cena wywoławcza 11.306,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześć złotych).

 1. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 27 września 2017 roku znak GN-Z.7510.1.40.2017.Mg.N (działka numer 276/2), decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 11 czerwca 2008 roku znak GN/Z/II/7710/42/08 (działka numer 98/3).
 1. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalne będą w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
 2. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki numer 276/2 i 98/3 przeznaczone są pod tereny upraw rolnych.
 3. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
 4. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz.  1362).
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada  2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900 na działkę numer 276/2 o godzinie 1000 na działkę numer 98/3.
 6. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem  4 listopada 2019 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 7. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
 8. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Śniatycze, Huta Komarowska, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.
 9. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02 wew. 45.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

 

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Skip to content