UWAGA!

Osoby, które wymagają pomocy osoby drugiej, nie mogą samodzielnie egzystować, powinny złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające do ZUS lub KRUS. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

Takim osobom należy się wsparcie finansowe maksymalnie do kwoty 1 600,00 zł brutto.

Jeżeli ktoś ma mniej niż 1600 zł brutto, to powinien wypełnić stosowny druk wniosku  i złożyć go wraz z zaświadczeniem lekarskim do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do takich  świadczeń lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do ZUS. 

Przykład 1:

  1. Osoba uprawniona do emerytury z ZUS w kwocie 900 zł brutto, otrzyma świadczenie uzupełniające w kwocie nie więcej niż 500 zł. Natomiast osoba, której emerytura przysługuje w kwocie 1300 zł brutto, uzyska świadczenie uzupełniające w kwocie 300 zł.

Przykład 2:

  1. Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1.250 zł brutto, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 350 zł.
  2. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przyznana w wysokości 1.100 zł brutto, dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz rentą w wysokości 222,01 zł, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 500 zł (do łącznego dochodu nie wlicza się kwoty dodatku pielęgnacyjnego).

Szczegółowe informacje  dotyczące  uzyskania wyżej wymienionego świadczenia można uzyskać w placówkach ZUS lub KRUS oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

Skip to content