SZANOWNI PAŃSTWO!

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy Komarów-Osada

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) nałożyła na gminy jako obowiązkowe zadanie własne utrzymanie czystości i porządku w gminie, które w szczególności obejmuje:

 • obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co najmniej następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

Gmina Komarów-Osada zorganizowała od lipca 2013 roku odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, są zobowiązani do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Komarów-Osada oraz udokumentowanie korzystania z tych usług w formie umowy oraz dowodów uiszczania opłat.

CO TO SĄ ODPADY KOMUNALNE

– to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz.U. z 2019 r., poz.701, ze zm.).

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

– odpady poprodukcyjne oraz odpady z prowadzonego gospodarstwa rolnego, np.: folie z kiszonek, worki po nawozach, zużyte opakowania typu big-bag, sznurki, opakowania po środkach ochrony roślin, opony ciągnikowe, opony z innych maszyn rolniczych, odpady niebezpieczne (akumulatory, oleje, środki ochrony roślin, farby, rozpuszczalniki, materiały z azbestu). Odpady te podlegają również obowiązkowi ich zagospodarowania.

Na zagospodarowanie powyższych odpadów, rolnik powinien mieć odrębne umowy z uprawnionymi do ich odbioru podmiotami, gdyż zgodnie z art. 22 powołanej wyżej ustawy o odpadach, koszty zagospodarowania tych odpadów ponosi ich wytwórca lub posiadacz.

Informujemy, że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na terenie gminy Komarów-Osada może odebrać również odpady pochodzące z działalności rolniczej, odpady budowlane i rozbiórkowe z większych remontów odpłatnie i po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do firmy.

Przypominamy, że zgodnie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1466, ze zm.), demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania. W związku z powyższym oddawany do odbioru z nieruchomości zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny. W przypadku gdy ww. sprzęt jest niekompletny lub rozkręcony, np. lodówka pozbawiona agregatu, pralka bez silnika, rozbity kineskop itp., firma odbierająca odpady powołując się na powyższe przepisy może takiego sprzętu nie odebrać!!! Wg. ustawy grożą za to administracyjne kary pieniężne od 15 000 zł do 500 000 zł!!!

JAK PRZYGOTOWAĆ ODPADY KOMUNALNE, DO ODBIORU

Odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych kolorami pojemnikach lub workach:

 • koloru niebieskiego: papier, tektura,
 • koloru białego: szkło bezbarwne,
 • koloru zielony: szkło kolorowe,
 • koloru żółtego: tworzywa sztuczne, metal oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • koloru brązowego: odpady ulegające biodegradacji,
 • koloru szarego: popioły.

W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków przedsiębiorcy odbierającemu ww. odpady lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

Pojemniki wystawione do odbioru nie muszą być w całości wypełnione, w przypadku gromadzenia odpadów w workach, worki powinny być zapełnione.

Odpady zgromadzone luzem obok pojemników i worków, a także te umieszczone w pojemnikach i workach nie spełniających powyższych wymogów, nie będą odbierane.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych opisane są na workach dostarczanych przez firmę odbierającą odpady oraz w harmonogramie odbioru odpadów.

OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 • w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 • w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Skip to content