1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:

–  wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L.

2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 31.12. 2018 r.

3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury

5. Ofertę należy:

a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:

b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 18.09.2018 r. do godz.13:00 na formularzu ofertowym

c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,

d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty.

6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 18.09.2018 r. do godz.13:15.

7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                            Wójt Gminy

                                     (-) Wiesława Sieńkowska

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1297777

Skip to content