Urząd Gminy

Ul. Rynek 15

 22-435 Komarów-Osada                                                                            Komarów-Osada, 17.07.2018 r.

 

RGO.V.6830.2.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:

– wznowienie granic drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 122 położonej w Zubowice- Kolonia obręb Zubowice

– rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  840/1 i 840/2 położonych w miejscowości Komarów-Osada, obręb Komarów-Osada

– rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  313 i 314  położonych w miejscowości Kadłubiska, obręb Kadłubiska.

2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 30.11.2018 r.

3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury

5. Ofertę należy:

a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:

b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz.13:00 na formularzu ofertowym

c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,

d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty

6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 31.07.2018 r. do godz.13:15.

7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                           (-) Stanisław Siek                             

                                                            Sekretarz Gminy

Pełna treść zaproszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1284564

Skip to content