Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Komarów-Osada, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
  za pomocą systemu teleinformatycznego empatia.mrpips.gov.pl
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,
  22-435 Komarów-Osada
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 (wnioski są już dostępne do pobrania w tutejszym Ośrodku).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 615 31 22.

WAŻNE! Wnioski złożone po upływie terminu, tj. po 30 listopada 2018 r., pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osobom uczącym się,

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia
  – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
  o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Wsparcie z programu ”Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się  w szkole.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę w szkole podstawowej lub w przedszkolu), uczniów szkół policealnych, uczniów szkół dla dorosłych i studentów.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (realizujące roczne przygotowanie przedszkolne – tzw. zerówka w szkole podstawowej, a także
  w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia, złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji, jedynie odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start” osoba ubiegająca się o świadczenie „Dobry start” jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, jest obowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” uważa się:

 • świadczenie „Dobry start” wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • świadczenie „Dobry start” wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia „Dobry start” do dnia spłaty. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „DOBRY START” można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Skip to content