OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA

 

Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

Inwestycje zgłaszane przez oferentów – potencjalnych partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Programie Rewitalizacji dostępnym pod linkiem:

http://komarow.pl/images/artykuly/LPR_Komarw_Osada.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP

Termin składania ofert od 03.10.2017r. do 24.10.2017r.

 

Komarów-Osada, 03.10.2017r

 

Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

 

Skip to content