Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) w związku z § 6 ust. 1, 7 § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

 

 1. Nieruchomości położonej w obrębie Zubowice, oznaczonej numerem działki 352/3 o pow. 0,0896 ha, cena wywoławcza 55.300,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści złotych).
 2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie księgi wieczystej ZA1T/00047075/9.
 3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca zostanie ustalona w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.  
 4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Komarów-Osada Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 16, poz. 483 ze zmianami z przeznaczeniem pod tereny usług handlu i tereny usług innych.
 5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży
 6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpić w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.).
 7. Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.
 8. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 3 marca 2017 roku, drugi przetarg w dniu 21 kwietnia 2017 roku. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 9. Aby wziąć udział w rokowaniach należy w terminie do 20 czerwca 2017 roku wpłacić zaliczkę w wysokości 060,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001 (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy). Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 10. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 23 czerwca 2017 roku. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, przy ul. Rynek 15, w sali konferencyjnej urzędu.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Komarów-Osada przy ul. Rynek 15 (pok. nr 9), do dnia 20 czerwca 2017 roku do godz. 1530.
 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

    – imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

–  datę sporządzenia zgłoszenia;

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

– własnoręczny podpis;

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 23.06.2017 r. – Zubowice dz. nr 352/3”.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

 – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 1. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 2. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 3. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
 4. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
 5. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Komarów-Osada w godzinach 730-1530 pokój numer 17, lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.
 6. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Skip to content