Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 30 listopada 2016 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

– Zubowice numerem 352/3 o powierzchni 0,0896 ha na kwotę 79.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 30.11.2016 r. do dnia 21.12.2016 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póz. zm.) upływa z dniem  18 stycznia 2017 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

                                        (-) Wiesława Sieńkowska

                                        Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content