Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 14 września 2016 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

– Antoniówka numerem 167 o powierzchni 1,00 ha na kwotę 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 523 o powierzchni 0,13 ha na kwotę 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 524 o powierzchni 0,11 ha na kwotę 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 14.09.2016 r. do dnia 05.10.2016 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póz. zm.) upływa z dniem  2 listopada 2016 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

                                                                                                          (-) Wiesława Sieńkowska

                                                                                                          Wójt Gminy Komarów-Osada

 


 

Skip to content