Ogłoszenie

o naborze na stanowisko logopedy do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (umowa zlecenie)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie poszukuje osoby na stanowisko logopedy do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka w wieku 2,5 lat z zaburzeniami psychicznymi (autyzm).

Zakres czynności : rehabilitacja logopedyczna

Charakter umowy : umowa zlecenie (10 godz./tydzień)

Okres obowiązywania umowy :2016 r.

Miejsce wykonywania umowy : w miejscu zamieszkania dziecka, tj. teren gminy Komarów-Osada.

Osoby wykonujące SUO powinny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1598 z 2005).

Niezbędne wymagania :

-umiejętność skutecznego komunikowania się

-umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta

-spostrzegawczość, podzielność uwagi

-odporność na trudne sytuacje, stres

Oferta powinna zawierać :

1.Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)

2.Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacje i doświadczenia.

3.Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

5.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.Oswiadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie , ścigane z oskarżenia publicznego)

7.Ofertę cenową za 1 godzinę świadczenia usług (netto i brutto).

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada (telefon 84 6163122)

 

Komarów-Osada dn. 21.01.2016 r.

                                                                    

p.o. Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Komarowie-Osadzie

Marzanna Mikuła

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Skip to content