swiss_contribution_logo_kszf.jpggotania.jpg

 
 
    
 
            Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej wspólnie z partnerem Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Komarowie-Osadzie w okresie od 1.08.2013 do 31.03.2014 realizuje projekt „Żyj z podniesioną głową-działania na rzecz aktywizacji ,integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w gminie Komarów- Osada w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób niepełnosprawnych z gminy Komarów Osada poprzez wdrożenie innowacyjnych form terapeutyczno treningowych i edukacyjnych przyczyniających się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz niwelowanie istniejących problemów ekonomicznych.
Działaniami projektu będą:
-Ludowe warsztaty plenerowe wraz z piknikiem integrującym lokalną społeczność realizowane wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Komarowie
-Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na uruchomienie i funkcjonowanie mieszkań chronionych realizowane wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej
-Uruchomienie 5 miejsc noclegowych w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób niepełnosprawnych realizowane wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej
-Zajęcia warsztatowo-treningowe tj .stolarsko –gospodarcze i rękodzieła użytkowego.
 
                            Koordynator projektu – Renata Biszczan
Skip to content