Informujemy, że od 1 lipca 2011 roku zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl. CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Zadaniem CEIDG jest:

 

1.    ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

 

2. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

 

3.   umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

 

 Po 1 lipca 2011 roku dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostaną przekazane do CEIDG w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki. Po tym terminie dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym, stanie się Minister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB.  Druki te dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/13280.

 

 Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG – także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

 

 – w formie elektronicznej – wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG.

 

– w formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go                   w dowolnym urzędzie gminy.

 

 Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:

 

 – podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub

 

–  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub

 

–  podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

 

 

 

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:

 

 – podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub

 

– podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub

 

– przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

 

 W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest:

 

– sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,

 

– wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku,

 

–  przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną

 

–  podpisanie wniosku:  podpisem elektronicznym,

 

–  przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

 

 Organ gminy nie dokonuje wpisów w CEIDG, ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 

 Apelujemy do wszystkich przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, posiadających zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydane przed dniem 1 stycznia 2008 r. i nigdy później nieaktualizowane, o zgłoszenie się do pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, celem dostosowania wpisu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) lub wykreślenia – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności.

 

 Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji przed przekazaniem do CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.

Wniosek_CEIDG-1_wersja_1.02.1.pdf 

Instrukcja_CEIDG-1_29_czerwca_2011.pdf 

Skip to content