Komarów-Osada, 2008-04-25

RGO.III.7624-5/08

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

zawiadamiam

że w dniu 18 kwietnia 2008 r. na wniosek Gminy Komarów-Osada zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęciem wody i modernizacją stacji wodociągowej Janówka, gm. Komarów-Osada.

W ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, można w Urzędzie Gminy Komarów-Osada przy ul. Rynek 15, sekretariat, tel. 0846153102 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się ze złożonym wnioskiem inwestora oraz zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

Ponieważ liczba stron w postępowaniu o wydanie ww. decyzji przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na stronie internetowej: www.komarow.pl oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

Skip to content