Na podstawie Uchwały Nr XLV/270/10 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2011 r. Nr 5 poz. 105), Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku projektu Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pisemnie w terminie do 12 października 2022 roku. Opinie zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17, w godzinach 7.30 – 15.30 bądź telefonicznie 84 638 86 45.

    Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022 roku na: adres poczty elektronicznej: poczta@komarow.pl , na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, na adres skrzynki ePUAP Gminy Komarów-Osada.

(-) Stanisław Siek

Sekretarz Gminy

Skip to content