Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) § 4 Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

 1. – Janówka numerem 512/2 o powierzchni 0,30 ha, cena wywoławcza 9.000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych);

– Kadłubiska numerem 182 o powierzchni 0,30 ha, cena wywoławcza 16.000,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 759 o powierzchni 0,01 ha, cena wywoławcza 1.700,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

 1. Przedmiotowe nieruchomości stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 9 października 2017 roku znak GN-Z.7510.1.51.2017.MG.n (działka numer 512/2), księgi wieczystej ZA1T/00044339/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 182), księgi wieczystej ZA1T/00044413/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 759).
 2. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości cen uzyskanych w wyniku przetargu i wymagane będą w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
 3. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Komarów-Osada Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki przeznaczone są: w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych (działka 512/2), pod tereny upraw rolnych  (działka numer 182), pod tereny zieleni nieurządzonej (działka numer 759).
 4. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
 5. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r., poz.  461 z późn. zm.).
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900  na działkę numer 512/2, o godzinie 930 na działkę numer 182, o godzinie 1000 na działkę numer 759.
 7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 listopada 2022 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem 7 listopada 2022 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 8. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
 9. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Janówka Zachodnia, Kadłubiska i Komarów-Osada, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.
 10. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

(-) Stanisław Siek

Zastępca Wójta Gminy

Skip to content