Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XXXII/251/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2022” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r., poz. 5992) oraz Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego. 

Rodzaj wspieranych zadań z zakresu oświaty i wychowania:

– zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego

– zapewnienie opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Cele zadania: poprawa dostępności dzieci niepełnosprawnych do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego, opieka w czasie transportu przez osoby odpowiednio przeszklone.

Beneficjenci działania – niepełnosprawne dzieci – mieszkańcy Gminy Komarów-Osada.

Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności koszty związane z transportem  (wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa) oraz z opieką w czasie transportu.

Oczekiwane rezultaty:

– ilość dzieci dowożonych do szkół.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Komarów-Osada na dotacje do zadań realizowanych w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego zadanie wynosi 2.800,00 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).

Koszty zadania uznane są za kwalifikowalne, gdy:

a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,

b) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,

c) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,

d) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,

e) zostały poniesione w okresie, którego dotyczy umowa,

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:

– zwiększenie kosztów nie więcej niż 20 %

– zmniejszenie kosztów w dowolnej wielkości

– wkład własny niefinansowy (rzeczowy) powinien być wykazany w formie opisowej be wyceny wartości.

Termin składania ofert upływa z dniem 18 sierpnia 2022 roku (liczy się data wpływu). Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta w sekretariacie Urzędu Gminy Komarów-Osada, pokój numer 6, przy ulicy Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada bądź pocztą na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku, a wyniki konkursu oraz warunki realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 roku.

Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku, a realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na realizację zadania.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 3. Podmiot ubiegający się o dotację powinien spełniać warunki: a) posiadać osobowość prawną lub pełnomocnictwo jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, b) posiadać doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć, c) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczonej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania, d) zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, e) realizowane zadanie musi być adresowane do mieszkańców Gminy Komarów-Osada.
 4. Zadanie, którego realizacja zostanie wsparta, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu ubiegającego się o dotację.
 5. Udzielenie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Komarów-Osada a podmiotem ubiegającym się o dotację.
 6. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na konkurs zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Wójt Gminy Komarów-Osada zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do posiadanych środków.
 10. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i przewidywanej kalkulacji kosztów.
 11. Podmiot, który otrzyma dotację niższą niż zakładał może odstąpić od zawarcia umowy powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs.
 12. Wójt Gminy Komarów-Osada może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonywania tych zadań ( Dz. U z 2018 r. poz. 2057). Do oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (samodzielnie pobrany wydruk z KRS), aktualny statut, oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

     – kompletność złożonych dokumentów,

 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
 • zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relację do zakresu rzeczowego zadania,
 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty złożone bez kompletu wymaganych dokumentów będą wzywane do uzupełnienia ofert o wymagane załączniki. Oferty złożone na innym formularzu niż obowiązujący podlegają odrzuceniu. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

W bieżącym roku Gmina Komarów-Osada realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (kwota dotacji 10.000,00 zł.), z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny oraz opieka w czasie transportu (kwota dotacji 6.710,00 zł.). Natomiast 2021 roku Gmina Komarów-Osada realizowała zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (kwota dotacji 10.000,00 zł.), z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny oraz opieka w czasie transportu (kwota dotacji 6.100,00 zł.), w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (kwota dotacji 7.176,50 zł.)

Szczegółowe informacje o konkursie, wykazie zadań, kryteriach oceny ofert i warunkach realizacji zadań oraz wzory oferty, sprawozdania i umowy znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, na stronie internetowej www.komarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komarów-Osada.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Skip to content