Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Komarów-Osada w dniu 05.11.2021 r. złożyła wniosek o udzielenie grantu dla projektu „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR”, który został oceniony pozytywnie.

W dniu 23.03.2022 r. została podpisana umowa o udzielenie grantu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, ubezpieczeniem i tablet   umożliwiający pracę zdalną uczniom szkół podstawowych i średnich. Wsparciem zostanie objętych 12 uczniów z terenu Gminy Komarów-Osada.
Wartość projektu i dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 30 096,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2022 r. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy – dostawcy sprzętu komputerowego.

 

Skip to content