Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr Nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada (dalej projekt zmiany Studium), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pok. nr 17 w godzinach od 7³° do 15³° oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl a także na stronie internetowej www.komarow.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku o godz. 10.00  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie ul Rynek 15.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 roku. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komarów-Osada, osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pocztą na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, ustnie do protokołu w pok. nr 17 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r., poz. 1797) na adres: poczta@komarow.pl. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu. Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Komarów-Osada.                 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

 

Załączniki :

 

Skip to content