Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

CRBR – czym jest?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osoba bądź osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktualnie obejmuje spółki (Dz. U. 2021 poz. 1132 z późn. zm.).

Obowiązek rejestracji od 31 października 2021 roku

Od dnia 31 października 2021 roku weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

 –  spółki partnerskie,

 – europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,

 – spółki europejskie,

 – spółdzielnie,

 – spółdzielnie europejskie,

 – fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (w tym jednostki OSP)

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 roku W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 roku, to jest po dacie wejścia w życie wyżej wymienionej nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji).

Zgłoszenie

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Skip to content