Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1372),  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozowoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Komarów-Osada przedkłada do konsultacji społecznych projekt „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, konsultacje będą odbywać się głównie za pośrednictwem zdalnych form komunikacji. Przewidziano również spotkanie konsultacyjne.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od 18.08.2021 r. do  22.09.2021 r.

ZGŁASZANIE UWAG PISEMNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG W DNIACH OD 18 SIERPNIA 2021 R. DO 22 WRZEŚNIA 2021 R.:

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji  udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy w Komarów-Osada ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, w pokoju nr 13 oraz poniżej w plikach do pobrania (dostępne od 18.08.2021r.).  

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Komarów-Osada. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Komarów-Osada, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu Gminy Komarów-Osada.

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego formularza  w następujący sposób: 

  1. osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15 22-435 Komarów-Osada,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15 22-435 Komarów-Osada,
  3. drogą mailową: poczta@komarow.pl lub faksem na nr: 84 6153185,
  4. system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Komarowie-Osada /komarow_osada/SkrytkaESP

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie: od 18 sierpnia 2021 r. do 22 września 2021 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, a także z datą wpływu po dniu 22 września 2021 r..

ZGŁASZANIE UWAG OSOBIŚCIE NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM W DNIU: 09.09.2021 r.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 09.09.2021 r. o godz. 9.30 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15.

Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach prosimy osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: poczta@komarow.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 84 6153102 do 07.09.2021 r.  do godz. 15.30, z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, konieczności zastosowania trybu zdalnego, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania konsultacyjnego, mogą ulec zmianie. Spotkanie może zostać podzielone na dwie tury.

 

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Do pobrania

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

 
 
Skip to content