Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 14 400,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 14 400,00 zł.

CELE PROGRAMU

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna z opieki wytchnieniowej jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do  Programu, w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane te osoby bądź nich opiekunowie, którzy spełniają powyższe warunki oraz mają wypełnioną przez lekarza rodzinnego/ rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/ pielęgniarkę kartę FIM, w której zawarte są informacje na temat niezależności funkcjonalnej osoby
z niepełnosprawnością.

Karta FIM nie jest jednak dokumentem obowiązkowym w procesie kwalifikacji uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa”.

 REALIZACJA PROGRAMU

W ramach edycji zaplanowano objęcie wsparciem 2 opiekunów/członków rodzin osób dorosłych.

Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2021 roku. Osoby zakwalifikowane do Programu
z terenu Gminy Komarów-Osada będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego,
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

 

Skip to content