Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej)  na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

 1. – Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha, cena wywoławcza 92.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

– Komarów Górny numerem 234 o powierzchni 0,20 ha, cena wywoławcza 6.970,00 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych);

Komarów Górny numerem 236/1 o powierzchni 0,10 ha, cena wywoławcza 4.240,00 zł. (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych);

Zubowice numerem 241/3 o powierzchni 0,19 ha, cena wywoławcza 17.500,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych);

Janówka numerem 504/22 o powierzchni 0,40 ha, cena wywoławcza 16.510,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych).

 1. Przedmiotowe nieruchomości stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lutego 2017 roku znak GN-Z.7532.1.2.2017.PC (działka numer 124), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku znak GN-Z.7510.1.23a.2016.MG (działki numer 234, 236/1) Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 roku znak GN-Z.7510.1.7.2017.MG (działka numer 241/3), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 31 października 2017 znak GN-Z.7510.1.50.2017.MG (działka numer 504/22).
 2. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości cen uzyskanych w wyniku przetargu i wymagane będą w terminie do zawarcia aktów notarialnych.
 3. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki przeznaczone są: pod tereny upraw rolnych (działki numer 234, 236/1), w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych (działki numer 504/22), pod tereny baz i składów (działka numer 124), pod tereny budownictwa zagrodowego (działka numer 241/3).
 4. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
 5. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz.  1655 z późn. zm.).
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 1100 na działkę numer 124, o godzinie 1130 na działkę numer 234, o godzinie 1200 na działkę numer 236/1, o godzinie 1230 na działkę numer 241/3, o godzinie 1300 na działkę numer 504/22.
 7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 maja 2021 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem 30 maja 2021 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 8. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
 9. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Dub, Komarów Górny, Janówka Zachodnia, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.
 10. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Skip to content