Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej)  na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

 1. – Komarów Wieś numerem 158/1 o powierzchni 2,21 ha, cena wywoławcza 39.860,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych);

– Komarów Osada numerem 827/1 o powierzchni 0,0512 ha, cena wywoławcza 2.900,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych);

– Komarów Osada numerem 753/2 o powierzchni 0,0339 ha, cena wywoławcza 4.700,00 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset złotych).

 1. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku znak GN/Z/II/7723-2/42/07 (działka numer 158/1), księgi wieczystej ZA1T/00044413/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działki numer 827/1, 753/2).
 2. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości cen uzyskanych w wyniku przetargu i wymagalne będą w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
 3. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki przeznaczone są: w części pod tereny upraw rolnych w części pod tereny lasu (działa numer 158/1), pod poszerzenie terenów cmentarza czynnego (działka numer 827/1), pod tereny zieleni nieurządzonej (działka numer 753/2).
 4. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
 5. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz.  1362).
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900 na działkę numer 158/1, o godzinie 930 na działkę numer 827/1, o godzinie 1000 na działkę numer 753/2.
 7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 października 2020 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem 26 października 2020 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 8. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
 9. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowościach Komarów-Wieś i Komarów-Osada, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.
 10. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02 wew. 45.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

 

                       (-) Wiesława Sieńkowska

                               Wójt Gminy

Skip to content