Wójt Gminy podpisała z Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych w Gminie Komarów-Osada. Projekt modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Planowane są między innymi zajęcia informatyczne, z języka angielskiego, warsztaty wokalne, zajęcia ruchowe (zumba, aerobik), z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kosmetyczne. Szkolenia realizowane będą nieodpłatnie od września 2020 roku. Budżet projektu wynosi 183 896,00 zł. i jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Warunki udziału w projekcie oraz ofertę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie.

Skip to content