Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzona we wrześniu 2019 roku zobowiązała gminy do dostosowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów prawa.

Zmienione przepisy zobowiązują wszystkich do segregacji odpadów komunalnych. Kto nie będzie wypełniał tego obowiązku, poniesie opłatę podwyższoną. Wprowadzenie powyższych uregulowań ma zachęcić mieszkańców do podjęcia wysiłku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązanych zbierać i gromadzić odpady komunalne na terenie swojej nieruchomości, w osobnych pojemnikach lub workach oznaczonych odpowiednimi kolorami. Następnie oddawać je podmiotowi odbierającemu odpady lub samemu dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK w Zamościu, ul. Droga Męczenników Rotundy 2).

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarów-Osada.

Zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy. Od stycznia 2020 roku opłata ta wynosi 15,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W ramach wnoszonej do gminy opłaty w 2020 roku, z nieruchomości będą odbierane odpady komunalne z częstotliwością:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pojemniki lub worki czarne i bioodpady stanowiące odpady komunalne – worki brązowe:

w okresie od stycznia do marca – jeden raz w miesiącu,

w okresie od kwietnia do października – dwa razy w miesiącu,

w okresie od listopada do grudnia – jeden raz w miesiącu,

  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – worek żółty:

jeden raz na dwa miesiące:

  • szkło – worek zielony, papier – worek niebieski:

jeden raz na trzy miesiące,

  • popiół z palenisk domowych – worek szary:

w okresie od stycznia do maja – jeden raz w miesiącu,

w okresie od czerwca do września – dwa razy,

w okresie od października do grudnia – jeden raz w miesiącu,

  • meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (nie dotyczy opon pochodzących z działalności gospodarczej):

dwa razy w ciągu roku,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny):

jeden raz w ciągu roku.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia remontów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, właściciel nieruchomości może przekazać firmie zbierającej odpady na własny koszt.

Do pobrania ulotka:

Jak segregować odpady komunalne w Gminie Komarów-Osada

Zasadnicze przyczyny podwyżki opłat są niezależne od gminy.

Do wzrostu kosztów przyczyniła się przede wszystkim zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów. Ponadto, na firmy zajmujące się odbieraniem odpadów nałożono szereg obowiązków, które muszą spełnić aby prowadzić działalność.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada lub pod numerem telefonu 084 6153102, 6388645.

OBOWIĄZUJĄCY NR KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY KOMARÓW-OSADA DO WPŁATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PBS ZAMOŚĆ O/KOMARÓW Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Gmina Komarów-Osada systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi:

Skip to content