Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

– Dub numerem 33 o powierzchni 0,38 ha, cena wywoławcza 27.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha, cena wywoławcza 86.668,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych);

Dub numerem 127 o powierzchni 0,38 ha, cena wywoławcza 18.712,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych);

Dub udział w wysokości ½ w działce numer 93 o powierzchni ogólnej 2,76 ha, cena wywoławcza 40.0000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);

Komarów Osada udział w wysokości ½ w działce numer 1271 o powierzchni ogólnej 0,91 ha, cena wywoławcza 13.000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy).

Pełna treść informacji dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1475636

Skip to content