Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy.
W związku z powyższym zwracam się do wszystkich zainteresowanych rolników z terenu gminy Komarów-Osada o przekazanie do tutejszego Urzędu Gminy wypełnionej ankiety, w której należy podać ilości posiadanych do odzysku lub unieszkodliwienia ww. odpadów z działalności rolniczej.
Ankiety dostępne są na stronie www.komarow.pl, u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu.
Wypełnione ankiety należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2019 r.

Uwaga!
W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie program realizowany będzie w 2020 roku, a odbiór ww. odpadów będzie odbywał się ze wskazanych miejsc, do których rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wszystkie ww. odpady.
Możliwe do pozyskania dofinansowanie (dotacja) z NFOŚiGW do tony unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia odpadów wynosi 500 zł.
W przypadku, gdy koszt realizacji przedsięwzięcia przekroczy wysokość uzyskanej przez gminę dotacji, uczestniczący w programie rolnik będzie zobowiązany sfinansować powstałą różnicę.
Odpady przeznaczone do odbioru winny być zwinięte w bele lub rolki i oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość) oraz oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości.
Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.
W przypadku nieotrzymania dotacji zadanie nie będzie realizowane.

Do pobrania:
Ankieta

Skip to content