GMINA KOMARÓW-OSADA SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OBJĘŁA WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (FIRMY, INSTYTUCJE, PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ), NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAWARCIA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO ICH ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA. Wykonując obowiązki w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Komarów-Osada lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Komarów-Osada przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarów-Osada – Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada ze zm.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

  1. w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
  2. w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór deklaracji określa Uchwała Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do pobrania obowiązujący druk DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z treścią zmienionej z dniem 6 września 2019 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Stawki opłaty, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Komarów-Osada obliczana jest w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesięcznej wysokości 15,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnym w sposób selektywny w miesięcznej wysokości wynosi 46,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawki opłat określa Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w okresach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, bez wezwania gotówką, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Komarów-Osada lub u wyznaczonych inkasentów.

OBOWIĄZUJĄCY NR KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY KOMARÓW-OSADA DO WPŁATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PBS ZAMOŚĆ O/KOMARÓW 

Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada lub pod numerem telefonu 084 6153102, 6388645, 6388651

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komarów-Osada za II półrocze 2013 roku

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2014 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2015 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2016 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2017 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA ZA 2018 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA ZA 2019 ROK

 

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2028)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167);

 

 

Skip to content