Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

1.    – Antoniówka numerem 4 o powierzchni 0,24 ha, cena wywoławcza 23.700,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych).
– Śniatycze numerem 1030 o powierzchni 0,25 ha, cena wywoławcza 20.900,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych).
– Kadłubiska numerem 326 o powierzchni 0,27 ha, cena wywoławcza 8.690,00 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
2.    Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: księgi wieczystej ZA1T/00044337/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 4), księgi wieczystej ZA1T/00044335/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 1030), księgi wieczystej ZA1T/00044339/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 326).
3.    Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalne będą w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
4.    Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami, , działki numer4, 1030, 326 przeznaczone są w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw polowych.
5.    Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
6.    Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz.  1362)
7.    Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2019 roku , w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900 na działkę numer 4, o godzinie 1000 na działkę numer 1030, o godzinie 1100 na działkę numer 326.
8.    Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej  do dnia 8 października 2019 roku, najpóźniej do godziny 1415, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
9.    Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
10.    Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Antoniówka, Śniatycze i Kadłubiska, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.
11.    Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.
12.    Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych działek został przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2019 roku (na działki numer 4 i 1030) oraz 1 sierpnia 2019 roku (na działkę numer 326).
13.    Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

                                     (-) Wójt Gminy Komarów-Osada
                                     Wiesława Sieńkowska

Skip to content