Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

 1. – Antoniówka numerem 40 o powierzchni 0,31 ha, cena wywoławcza 16.530,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych);

– Antoniówka numerem 59 o powierzchni 0,27 ha, cena wywoławcza 25.540,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych);

– Antoniówka numerem 74 o powierzchni 0,09 ha, cena wywoławcza 7.550,00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych);

– Śniatycze numerem 1027 o powierzchni 0,25 ha, cena wywoławcza 26.905,00 złotych (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych);

– Kadłubiska numerem 326 o powierzchni 0,27 ha, cena wywoławcza 8.690,00 złotych (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

2. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: księgi wieczystej ZA1T/00044337/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działki numer 40, 59, 70), księgi wieczystej ZA1T/00044335/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 1027), księgi wieczystej ZA1T/00044339/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 326).

3. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalne będą w terminie do zawarcia aktu notarialnego.

4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki numer 40, 59, 74, 1027, 326 przeznaczone są w części pod tereny budownictwa zagrodowego,  w części pod tereny upraw rolnych.

5. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.

6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.  1405 z późn. zm.).

7. Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia  2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900 na działkę numer 40, o godzinie 1000 na działkę numer 59, o godzinie 1100 na działkę numer 74, o godzinie 1200 na działkę numer 1027 i o godzinie 1300 na działkę numer 326.

8. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 lipca 2019 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

9. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

10. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Antoniówka, Kadłubiska i Śniatycze, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.

11. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02 wew. 45.

12. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

 

 (-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Skip to content