12  maja 2019 roku, strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatyczach obchodzili jubileusz 95-lecia istnienia jednostki połączony z Gminnym Dniem Strażaka.

Uroczystość rozpoczęto przemarszem pododdziałów w asyście Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej do kościoła w Śniatyczach na Mszę Świętą, którą celebrował ks. Witold Mikulski – proboszcz parafii w Dubie. Po Mszy kolumna strażaków wraz z pocztami sztandarowymi w paradnym szyku przemieściła się na plac przed świetlicą wiejską, gdzie zgodnie z ustalonym programem kontynuowano oficjalną część uroczystości.

Raport o gotowości ochotniczych straży pożarnych do uroczystego apelu odebrał Prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Romańczuk od Komendanta Gminnego Piotra Grząśko, po czym przy dźwiękach hymnu narodowego nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy tworzyli: Druh Jarosław Piskorz, Druh Andrzej Sokołowski, Druh Karol Brudnowski.

Przybyłych gości i mieszkańców Śniatycz powitali: Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada, Krzysztof Romańczuk – Prezes ZOG ZOSP RP i Andrzej Jednac – Prezes OSP w Śniatyczach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

Witold Marucha Wicestarosta Powiatu Zamojskiego,

bryg. Andrzej Knap Dowódca JRG Zamość,

Stanisław Barteczko Radny Rady Powiatu Zamojskiego,

Jerzy Marucha Radny Rady Powiatu Zamojskiego,

Marek Złomańczuk Leśniczy Leśnictwa Dub

W dalszej części uroczystości wysłuchano rysu historycznego jednostki OSP w Śniatyczach uzupełnionego prezentacją multimedialną, który wygłosiła Lucyna Baryła – Wiceprezes OSP w Śniatyczach. Druh Andrzej Sokołowski skierował kilka ciepłych słów podziękowań pod adresem druhów strażaków i ich rodzin, a także pod adresem gospodarza gminy Pani Wiesławy Sieńkowskiej za wspieranie Śniatyckiej jednostki w społecznej służbie dla dobra wszystkich mieszkańców.

Jubileusz był też okazją do wręczenia zasłużonym strażakom medali i odznaczeń pożarniczych.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatyczach Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komarowie-Osadzie odznaczeni zostali Druhny i Druhowie:

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Druh Piotr Posłajko,

Druh Andrzej Sokołowski,

Druh Krzysztof Posłajko s. Władysława

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Druhna Ewa Barczyńska

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Druhna Krystyna Bajwoluk,

Druhna Aneta Łysiak,

Druhna Aldona Saputa,

Druh Karol Brudnowski

Srebrną Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w osobach:

Druhna Aleksandra Wojewoda,

Druh Brajan Bajwoluk,

Druh Paweł Noga

Brązową Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w osobach:

Druhna Joanna Kułaj,

Druhna Weronika Łysiak,

Druhna Katarzyna Marucha,

Druhna Katarzyna Noga,

Druhna Mariola Posłajko,

Druhna Monika Posłajko,

Druhna Klaudia Saputa,

Druhna Paulina Zwolak,

Druh Bartłomiej Jarmoła,

Druh Damian Kozioł,

Druh Patryk Kułaj,

Druh Mateusz Marcola,

Druh Patryk Saputa,

Druh Arkadiusz Wojewoda

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu nadało Odznakę Strażak Wzorowy Druhowi Damianowi Posłajko.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie przyznał odznaki za wysługę lat, odznaki otrzymali wymienieni Druhowie i Druhny:

za 50 lat

Druh Ryszard Winnik;

za 40 lat

Druh Kazimierz Piskorz;

za 35 lat

Druhna Gustawa Piskorz,

Druh Andrzej Jednac,

Druh Ireneusz Posłajko;

za 30 lat

Druh Krzysztof Posłajko,

Druh Ryszard Jędrzejewski;

za 25 lat

Druhna Lilia Osika,

Druh Piotr Posłajko,

Druh Mariusz Łagowski;

za 20 lat

Druhna Małgorzata Posłajko,

Druh Andrzej Sokołowski;

za 15 lat

Druhna Lucyna Baryła,

Druhna Ewelina Łagowska,

Druh Jarosław Piskorz,

Druh Karol Brudnowski;

za 10 lat

Druh Kamil Mielniczuk,

Druh Daniel Kościuk,

Druh Joanna Chwedeczko;

za 5 lat

Druh Damian Posłajko,

Druh Damian Noga.

 

Po wręczeniu odznaczeń Jubilaci otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne od przedstawicieli poszczególnych instytucji, będące wyrazem uznania dla ich 95-letniej służby w ochronie życia, zdrowia i mienia.

Dyplom uznania wręczono Druhnie Ewie Barczyńskiej za reprezentowanie gminy w XXV Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Warszawie. Druhnie Ewie przyznano wyróżnienie doceniając jej pomysłowość i estetykę prowadzenia kroniki Zarządu Oddziału Gminnego.

W dalszej części spotkania wysłuchano koncertu muzycznego w wykonaniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Komarowa-Osady pod batutą Kapelmistrza Ryszarda Gryciaka oraz zespołu śpiewaczego „Śniatyczanie”. Wesoły program słowno-muzyczny zadedykowali strażakom uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.

Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do zwiedzania Izby Tradycji oraz okolicznościowych wystaw stałych i czasowych. 

Gratulujemy jednostce wspaniale zorganizowanego jubileuszu i święta wszystkich strażaków.

Skip to content