Komarów-Osada, 2019-05-13

RGO.V.6840.1.2019

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:
– podział działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 753 położonej w miejscowości Komarów-Osada, obręb Komarów Osada;
– podział działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 827 położonej w miejscowości Komarów Osada
– rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  147/2, 148 i 147/1 oraz 112/2, 112/1 i  113  położonych w miejscowości Komarów Dolny, obręb Komarów Dolny.
2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 31 grudnia 2019 roku.
3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.
4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury
5. Ofertę należy:
a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:
b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku do godz.13:00 na formularzu ofertowym
c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,
d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty
6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz.13:15.
7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

Załączniki:
Skip to content