OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) w związku z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz.U.2014 r. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Śniatycze numerem 190 o powierzchni 0,39 ha.

Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie księgi wieczystej ZA1T/00044335/9 .

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działka przeznaczona jest pod tereny łąk, pastwisk i łęgów.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019, o godzinie 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Cena wywoławcza – wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 200,00 zł za każdy hektar dzierżawionej działki.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy – 67,01 zł. (cena ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 r. M.P. z 2018 r., poz. 710) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 13 maja 2019 roku, najpóźniej do godziny 1445, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przy przetargu będą przestrzegane procedury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 z późn. zm.).

Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem na rzecz Gminy Komarów-Osada wpłaconego wadium.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony, to jest na 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Szczegółowe informacje o przetargach oraz działce przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

                                          (-) Wiesława Sieńkowska

                                                    Wójt Gminy

Skip to content