Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Pan Dariusz Stefaniuk wręczyli Wójtowi Gminy Komarów-Osada Wiesławie Sieńkowskiej umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada”.
Całkowita wartość Projektu wynosi 6 045 602, 20 zł
– środki pozyskane z Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynoszą 2 638 856,53 zł (co stanowi 43,6 % całej inwestycji),
– środki z budżetu gminy to 3 406 745, 67 zł (co stanowi 56,4 % całej inwestycji).
Przed nami ogłoszenie przetargu i troska o to, aby przetarg zamknął się kwotą, o którą wnioskowaliśmy.

 

 

Skip to content