Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz.U.2014 r. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej) na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

Komarów Osada numerem 80 o powierzchni 0,51 ha (powierzchnia ogólna działki 22,50 ha);

Komarów-Osada numerem 57 o powierzchni 1,30 ha (powierzchnia ogólna działki 60,57 ha);

Dub numerem 25 o powierzchni 0,29 ha.

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: księgi wieczystej ZA1T/00073776/4 (działki numer 80 i 57), księgi wieczystej ZA1T/00044338/0 (działka numer 25).

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działki przeznaczone są: działka numer 80 w części pod tereny usług, sportu i turystyki, w części pod tereny łąk, pastwisk i łęgów, działka numer 57 pod tereny łąk, pastwisk i łęgów, działka numer 25 w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych.

Przetarg – część jawna- odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019, o godzinie 9 00 na dzierżawę działki numer 80, o 930 na dzierżawę działki numer 57, o godzinie 10 00 na dzierżawę działki numer 25.

Cena wywoławcza:

1. wysokość czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 10,10 q pszenicy rocznie za każdy hektar dzierżawionej działki. Cena q pszenicy ustalona jest co roku na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczanego w Monitorze Polskim – dla działki numer 25.

2. 300 zł. rocznie za każdy hektar – dla działki numer 80 i 57.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy – 67,01 zł. (wysokość ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie  średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 r. M.P. z 2018 r., poz. 710) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 11 kwietnia 2017 roku, najpóźniej do godziny 1445, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem  11 kwietnia 2019 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W tym samym dniu upływa też termin składania ofert.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU    

Pisemne oferty składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Komarów-Osada przy ul. Rynek 15 (pok. nr 6), do dnia 11 kwietnia 2019 roku do godz. 1530.

Oferty powinny zawierać:

  – imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

  –  datę sporządzenia oferty;

  – oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  – proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  – własnoręczny podpis;

  – oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Przetarg na dzierżawę działki 17.04.2019 r. – (wskazać obrębu i numer działki).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

 – w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

 – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przy przetargu będą przestrzegane procedury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 z późn. zm.).

Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem na wpłaconego wadium.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony, to jest na 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje o wynikach przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w terminie do 19 kwietnia 2019 roku. Każdy z oferentów zostanie także poinformowany pisemnie.

Szczegółowe informacje o przetargach oraz działkach przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45.

Treść ogłoszenia dostępna jest również pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1362275 

                                                

                                                    Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                   (-)  Wiesława Sieńkowska

Skip to content