Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2018.1152) Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada – wodociąg Komarów-Osada i Janówka.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                  (-) mgr Wiesława Sieńkowska

 

Komarów-Osada 19.02.2019 r.

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

 

Skip to content