Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego oraz w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z terminem składania ofert do 1 lutego 2019 roku został rozstrzygnięty.

Realizację zadań objętych konkursem ofert powierzono:

– dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu,

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Legion” Komarów.

– działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze.

 

                                                         (-) Wójt Gminy

                                                         Wiesława Sieńkowska

 

 

 

 

Skip to content