Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018., poz. 450), Uchwały  XL/294/18 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2019” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 r., poz. 6316) oraz Zarządzenia Nr 2/19 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego, w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, zadań z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym  z terenu Gminy Komarów-Osada  opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego, z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1339679

Skip to content