Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

– Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha, cena wywoławcza 127.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

– Antoniówka numerem 378 o powierzchni 0,58 ha, cena wywoławcza 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Przedmiotowa działka jest w posiadaniu osoby trzeciej na podstawie umowy dzierżawy, która wygasa z dniem 31 maja 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1316341

Skip to content