Zakończono realizację projektu „Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowano od 3 lipca 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku.

Jego celem było podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej w Śniatyczach, Antoniówce, Dubie i Komarowie-Osadzie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej. Dzięki realizacji projektu wdrożyliśmy programy rozwojowe, ukierunkowane na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt edukacyjny i technologie informacyjno-komunikacyjne, indywidualizację wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzmocniliśmy jakość i podnieśliśmy atrakcyjność oferty edukacyjnej. Projektem objętych zostało 208 uczniów oraz 30 nauczycieli. W ramach projektu zrealizowano specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, przyrody, rozwijające z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zajęcia z  psychologiem i logopedą, utworzono międzyszkolną pracownię przyrodniczą. Uczniowie uczestniczący w zajęciach projektowych nauczani byli w oparciu o najnowsze metody i formy pracy. Na zajęciach tych rozwijali oni nie tylko swoje zainteresowania, lecz także wyrównywali poziom wiedzy oraz poszerzali poziom umiejętności z różnych przedmiotów. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoły zostały doposażone w nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne. Zakupiono sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, zestawy pomocy dydaktycznych. Na zakończenie zajęć zorganizowano dla uczniów trzy wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Całkowita wartość projektu wynosiła 646,094,44 zł. w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 609 809,44 zł. wkład własny  36.285,00 zł.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z UE w projekcie mogli wziąć udział uczniowie i nauczyciele a rodzice nie musieli ponosić kosztów w związku z jego realizacją. Była to bardzo duża pomoc dla rodziców i szkół, która przyniesie niewymierne korzyści na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych uczniów i nauczycieli. Uśmiech, zadowolenie i szczęście naszych wychowanków uczestniczących w projekcie jest najlepszą nagrodą za wysiłek wszystkich pracowników zaangażowanych realizację projektu, którzy włożyli mnóstwo pracy aby zrealizować wszystkie cele i działania projektowe zgodnie z harmonogramem.

Skip to content