Treść decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 9 marca 2018 r. znak GN-V.7511.2.2018.KD o uchyleniu w całości decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r., znak GKN.6824.2.536.2016 Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Antoniówka, obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie oraz przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji dostępna jest pod adresem:

https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1247752

Skip to content