Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016., poz. 1817), Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, zadań z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym  z terenu Gminy Komarów-Osada opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego, z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2018 r. Oferty można składać do 12 stycznia 2018 r. (liczy się data wpływu). Oferty złożone po tym terminie zostana odrzucone. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

                                      Wójt Gminy Komarów-Osada

                                      (-) Wiesława Sieńkowska

 

 Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1223141

 

Skip to content