Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1, 7 § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza ROKOWANIA  po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:
  1. Nieruchomości położonej w obrębie Dub, oznaczonej numerem działki 203/3 o pow. 0,9834 ha, cena wywoławcza 23.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100).
  2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku znak GN-Z.7510.1.89.2013.MG.
  3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca zostanie ustalona w wysokości uzyskanej  w wyniku rokowań i wymagalna będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.  
  4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Komarów-Osada Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004r. Nr 16, poz. 483  ze zmianami z przeznaczeniem pod tereny upraw rolnych.
  5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
  6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.).
  7. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i  jest wolna od zobowiązań.
  8. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2017 roku, drugi przetarg w dniu 07 lipca 2017 roku. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
  9. Aby wziąć udział w rokowaniach należy w terminie do 03 października 2017 roku wpłacić zaliczkę w wysokości 4.600,00 zł (słownie: cztery tysięcy sześćset złotych) na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001 (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy). Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
  10. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 06 października 2017 roku. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, przy ul. Rynek 15, w sali nr 9

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1191214

Skip to content